3. januar 2005

Fakulteter på Københavns Universitet

Det klassiske universitet

Københavns Universitet blev i 1479 grundlagt med de i middelalderens universiteter sædvanlige fakulteter under ledelse af hver sin dekan. Fakultet er den nedarvede betegnelse for faglige afdelinger eller hovedområder. De første fakulteter var, her præsenteret i den fastsatte rækkefølge, der også spejlede en forskel i status:

 1. Gamle segl fra Det Teologiske Fakultet,
  Det Juridiske Fakultet, Det Sundheds-videnskabelige Fakultet (oprindelig Det Medicinske Fakultet), Det Humanistiske Fakultet (oprindelig Det Filosofiske Fakultet).

  Det Teologiske Fakultet
 2. Det Juridiske Fakultet
 3. Det Medicinske Fakultet
 4. Det Filosofiske Fakultet

Denne rækkefølge kom fx til udtryk derved, at professorerne i de forskellige fakulteter i lange perioder fik forskellig løn. De filosofiske professorer fik således lige efter reformationen i 1536 kun halvt så meget i løn som de teologiske.

Udbygning af fakulteterne indtil 2006

Andre europæiske universiteter har igennem tiderne ændret deres organisation mere eller mindre radikalt gennem ændringer af fakulteternes antal og indhold, og nogle steder er de helt afskaffede.

I København har man på dette område udvist stor konservatisme, fakulteternes antal og indhold er kun blevet underkastet de mest nødvendige ændringer:

 • Det Teologiske Fakultet: Dette fakultet er af alle det, der har ændret sig mindst siden 1479.
 • Det Juridiske Fakultet: I 1848 oprettedes en uddannelse i økonomi – i tidens sprogbrug ”Statsvidenskab”. Som en konsekvens skiftede fakultetet navn til Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.
 • I 1970/73 skiftede Det Rets- og Statsvidenskabelige Fakultet navn til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
 • Og i 1993 blev de retsvidenskabelige fag udskilt som Det Juridiske Fakultet
 • Det Medicinske Fakultet: 1842 blev fakultetet lagt sammen med Kirurgisk Akademi, oprettet 1785 som en selvstændig læreanstalt på universitetsniveau, og skiftede navn til Det Lægevidenskabelige Fakultet.
 • Som efter at det i 1992 blev lagt sammen med Tandlægehøjskolen, skiftede navn til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
 • Det Filosofiske Fakultet: Fakultetet skiftede i 1970/73 navn til Det Humanistiske Fakultet.
 • Det Matematisk-naturvidenskabelige Fakultet blev i 1850 udskilt af det Filosofiske Fakultet. Fakultetet skiftede i 1970/73 navn til Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Nye fakulteter i 2007

I 2007 blev den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet en del af Københavns Universitet på den måde, at de to mindre universiteter fik status som fakulteter ved Københavns Universitet. Det blev samtidig besluttet at fakulteterne for fremtiden præsenteres i alfabetisk rækkefølge, med den ene undtagelse at ved den procession, der indleder universitetets årsfest i november, og hvor rektor, prorektor og dekanerne fører Dronningen ind i festsalen, er det stadig de fire middelalderfakulteter, der går forrest.

Fakulteternes historie

Læs mere om de enkelte fakulteters historie her: