4. januar 2005

Fakultetsrækkefølgen

Ved grundlæggelsen i 1479 blev Københavns Universitet organiseret i de fire fakulteter, der var normen ved de middelalderlige universiteter - her nævnt i den traditionelle rangorden: teologi, jura, medicin og filosofi. Rangordenen spillede en stor rolle: Det Teologiske Fakultet var uomtvisteligt det fornemste, og Det Filosofiske Fakultet, hvis oprindelige funktion var at være forskole til de øvrige, rangerende lavest. Ind imellem disse to kom Det Juridiske Fakultet og Det Medicinske Fakultet.

Dekanerne til årsfest, siddende i den officielle rækkefølge

Dekanerne til årsfest, siddende i den officielle rækkefølge.

Tydelig rangorden

Denne rangorden er gennem tiderne kommet til syne på forskellig vis: Man talte om de tre højere fakulteter, hvis højeste akademiske grad var doktorgraden, modsat Det Filosofiske Fakultet, hvis højeste grad indtil 1824 var magistergraden. En anden nok så substantiel markering af rangfølgen finder man i de professorlønninger, der efter reformationen blev fastlagt i universitetsfundatsen fra 1539. Her fik de teologiske professorer hver 300 gylden årligt, juristerne 200 gylden, medicinerne 150 og de filosofiske lærere 100 gylden. En lønforskel, der først blev endeligt udlignet med universitetsfundatsen i 1732.

Endelig blev fakultetsrækkefølgen fulgt ved de akademiske processioner, som det stadig er tilfældet ved Københavns Universitets to årlige fester, immatrikulationen og årsfesten, hvor rektor og prorektor spadserer ind i festsalen i spidsen for dekanerne i den klassiske fakultetsrangfølge:

  • Det Teologiske Fakultet
  • Det Juridiske Fakultet
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Fakultetsopdelingen ved Københavns Universitet har gennem århundrederne været forbløffende stabil. Og at Det Medicinske Fakultet i 1842 blev lagt sammen med Kirurgisk Akademi til Det Lægevidenskabelige Fakultet – nu Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – eller at Det Juridiske Fakultet i 1848 omdannedes til Det Rets- og Statsvidenskabelige Fakultet – fra 1973 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet – ændrede ikke ved rangfølgen.

Ændringer i struktur og rækkefølge

I 1850 forlod de naturvidenskabelige professorer Det Filosofiske Fakultet og dannede Det Matematisk-Naturvidenskabelige Fakultet, universitetets femte.

I 1993 udskiltes juraen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som Det Juridiske Fakultet. Det gav anledning til visse diskussioner om fakultetets placering i rangfølgen, idet Det Juridiske Fakultet fandt, at det var arvtageren af det gamle juridiske fakultet fra 1479 og derfor burde overtage pladsen som nummer to i den akademiske fakultetsrangfølge. Og således blev det.

I 2007 trådte Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet ind i Københavns Universitet som henholdsvis Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer samt Det Farmaceutiske Fakultet. Det fik universitetets ledelse til at erstatte den traditionelle fakultetsrækkefølge med den alfabetiske rækkefølge, når de oplistes i almindelig kommunikation. Dog holdes rangfølgen i hævd ved indmarcherne til immatrikulationsfesten og årsfesten.