14. november 2009

Juridiske Fakultet, Det

Det Juridiske Fakultet var det næst fornemste af de fire oprindelige fakulteter ved universitetets oprettelse i 1479. At dømme efter de bevarede kilder udøvede det frem til reformationen i 1536 en betydelig aktivitet inden for sine arbejdsområder: romerret og kanonisk ret. Derimod blev dansk ret ikke et universitetsfag før i det 18. århundrede.

Med kun én professor spillede fakultetet længe efter reformationen en beskeden rolle på universitetet. Her lå hovedvægten på teologi og studier af de klassiske sprog og filosofi. Dette ændredes, da der i 1736 blev indført en juridisk embedseksamen med stor vægt på dansk ret, og fakultetet fik herefter som funktion at uddanne danske embedsmænd.

Med indførelsen af en statsvidenskabelig (økonomisk) embedseksamen i 1848 blev fakultetet omdannet til Det Rets- og Statsvidenskabelige Fakultet. Et navn, det bevarede, til det i 1970/73 skiftede navn til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som konsekvens af en række nye samfundsvidenskabelige discipliner.
 
I 1993 genopstod Det Juridiske Fakultet, da de retsvidenskabelige fag forlod Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og dannede deres eget fakultet.

Læs mere på fakultetets hjemmeside.