13. januar 2005

Farmaceutiske Fakultet, Det

Fakultetet var fortsættelsen af det tidligere Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU), der 1. januar 2007 fusionerede med Københavns Universitet. 1. januar 2012 fusionerede fakultetet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

I 1672 blev de første skridt til en formel farmaceutuddannelse i Danmark taget med Christian 5.s forordning om læger og apotekere (Medicinalforordningen). Man skulle eksamineres ved Det Medicinske Fakultet på Københavns Universitet, inden man kunne nedsætte sig som apoteker.

I 1892 blev uddannelsen selvstændig ved oprettelse af Den Farmaceutiske Læreanstalt i Stockholmsgade i København. Grund, bygning og inventar blev skænket til staten af etatsråd, fabriksejer og apoteker Christian D.A. Hansen. Ved dens flytning i 1942 - til farmaceutuddannelsens nuværende bygninger på Nørre Campus - skiftede institutionen navn til Danmarks Farmaceutiske Højskole. I 2003 skiftede den igen navn til Danmarks Farmaceutiske Universitet.

I 1828 blev der ved universitetet nedsat en særlig farmaceutisk eksamenskommission. Apotekeruddannelsen bestod herefter af to dele: 3½ års læretid på et apotek, afsluttet med farmaceutisk medhjælper- eller fysikateksamen, og 1¼, senere 1½ års teoretisk undervisning, afsluttet med kandidateksamen. Dette blev ikke ændret med oprettelsen af den nye læreanstalt i 1892. Først i 1902 blev dens formål bestemt som teoretisk og praktisk undervisning, afsluttet med en cand.pharm.-eksamen. Studieordningen blev ændret i 1931 og 1955, men først i 1969 blev skridtet taget fuldt ud: læretiden på et apotek blev afskaffet, hvorefter hele farmaceutuddannelsen fandt sted ved DFU. Helt tilbage fra middelalderen var apotekeruddannelsen i Danmark en typisk mesterlære, der foregik på de enkelte apoteker. Første skridt mod en mere formel uddannelse kom med medicinalforordningen 1672, der bestemte, at ingen kunne få bevilling som apoteker uden først at være blevet eksamineret ved universitetets medicinske fakultet.

Allerede før Anden Verdenskrig var DFU´s fysiske rammer blevet meget snævre, og det var derfor et stort fremskridt, da DFH i 1942 kunne flytte ind i Kaj Gottlobs nybyggeri i Universitetsparken, udvidet i 1967. Her indgik Det Farmaceutiske Fakultets bygninger fra og med 2007 som en del af universitetets Nørre Campus.

Selvom den farmaceutiske forskning i Danmark går langt tilbage, var DFU, lige som KVL, oprindelig tænkt som en uddannelsesinstitution, og ved grundlæggelsen i 1892 spillede forskning en mindre fremtrædende rolle. Højskolens udvikling fra en ren undervisningsinstitution til et egentligt universitet med forskning og undervisning som ligeværdige opgaver markeres af et par årstal: oprettelsen af DFH's første professorat i 1936, indførelsen af den farmaceutiske doktorgrad (dr. pharm.) i 1942 og licentiatgraden (lic.pharm.) i 1945.