Fakulteter på Københavns Universitet

Det klassiske universitet

Københavns Universitet blev i 1479 grundlagt med de i middelalderens universiteter sædvanlige fakulteter under ledelse af hver sin dekan. Fakultet er den nedarvede betegnelse for faglige afdelinger eller hovedområder. Universitetets oprindelige fire fakulteter fik fra grundlæggelsen denne rangorden:

 1. Det Teologiske Fakultet
 2. Det Juridiske Fakultet
 3. Det Medicinske Fakultet
 4. Det Filosofiske Fakultet

Denne rækkefølge kom for eksempel til udtryk derved, at professorerne i de forskellige fakulteter i lange perioder fik forskellig løn. De filosofiske professorer fik således lige efter reformationen i 1536 kun halvt så meget i løn som de teologiske.

I universitetets kommunikation bliver fakulteterne præsenteret i alfabetisk rækkefølge, men ved ceremonielle lejligheder - ved de årlige begivenheder immatrikulationsfesten og årsfesten - går dekanerne for de fire oprindelige fakulteter i deres indbyrdes historiske rangorden foran de to øvrige dekaner. 

Læs mere om fakultetsrækkefølgen.

Udbygning af fakulteterne indtil 2006

Andre europæiske universiteter har igennem tiderne ændret deres organisation mere eller mindre radikalt gennem ændringer af fakulteternes antal og indhold, og nogle steder er de helt afskaffet.

I København har man på dette område udvist stor konservatisme, idet fakulteternes antal og indhold er kun blevet underkastet begrænsede ændringer:

 • Det Teologiske Fakultet er det, der har ændret sig mindst siden 1479.
 • Det Juridiske Fakultet: I 1848 oprettedes en uddannelse i økonomi – i tidens sprogbrug ”Statsvidenskab”. Som en konsekvens skiftede fakultetet navn til Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.
 • I 1970/73 skiftede Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet navn til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
 • I 1993 blev de retsvidenskabelige fag udskilt som Det Juridiske Fakultet
 • Det Medicinske Fakultet blev i 1842 lagt sammen med Kirurgisk Akademi (oprettet 1785 som en selvstændig læreanstalt på universitetsniveau) og skiftede navn til Det Lægevidenskabelige Fakultet.
 • Det Lægevidenskabelige Fakultet blev i 1992 lagt sammen med Tandlægehøjskolen og skiftede navn til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
 • Det Filosofiske Fakultet skiftede i 1970/73 navn til Det Humanistiske Fakultet.
 • Det Matematisk-naturvidenskabelige Fakultet blev i 1850 udskilt af Det Filosofiske Fakultet. Fakultetet skiftede i 1970/73 navn til Det Naturvidenskabelige Fakultet.
 • I 2007 blev Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet en del af Københavns Universitet og blev til henholdsvis Det Biovidenskabelige Fakultet og Det Farmaceutiske Fakultet.
 • 1. januar 2012 fusionerede Det Farmaceutiske Fakultet og de veterinære dele af Det Biovidenskabelige Fakultet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som blev videreført i det navn. Samtidig fusionerede de ikke-veterinære dele af Det Biovidenskabelige Fakultet med Det Naturvidenskabelige Fakultet og blev til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Fakulteternes historie

Læs mere om de enkelte fakulteters historie her: