13. januar 2005

Det Farmaceutiske Fakultet

Fakultetet var det tidligere Danmarks Farmaceutiske Universitet, i daglig tale DFU. Det blev grundlagt i Stockholmsgade som Danmarks Farmaceutiske Højskole af etatsråd, apoteker Christian Ditlev Ammentorp Hansen, der i 1892 overdrog skolen til staten.

Danmarks Farmaceutiske Universitet blev 1. januar 2007 en del af Københavns Universitet som Det Farmaceutiske Fakultet, og 1. januar 2012 fusionerede fakultetet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Helt tilbage fra middelalderen var apotekeruddannelsen i Danmark en typisk mesterlære, der foregik på de enkelte apoteker. Første skridt mod en mere formel uddannelse kom med medicinalforordningen 1672, der bestemte, at ingen kunne få bevilling som apoteker uden først at være blevet eksamineret ved universitetets medicinske fakultet.

I 1828 blev der ved universitetet nedsat en særlig farmaceutisk eksamenskommission. Apotekeruddannelsen bestod herefter af to dele: 3½ års læretid på et apotek, afsluttet med farmaceutisk medhjælper- eller fysikateksamen, og 1¼, senere 1½ års teoretisk undervisning, afsluttet med kandidateksamen. Dette blev ikke ændret med oprettelsen af den nye læreanstalt i 1892. Først i 1902 blev den nye læreanstalts formål bestemt som teoretisk og praktisk undervisning, afsluttet med cand.pharm.-eksamen. Studieordningen blev ændret i 1931 og 1955, men først i 1969 blev skridtet taget fuldt ud: læretiden på et apotek blev afskaffet, hvorefter hele farmaceutuddannelsen fandt sted ved DFU.

Allerede før Anden Verdenskrig var DFU´s fysiske rammer blevet meget snævre, og det var derfor et stort fremskridt, da DFH i 1942 kunne flytte ind i Kaj Gottlobs nybyggeri i Universitetsparken, udvidet i 1967. Her indgik Det Farmaceutiske Fakultet fra og med 2007 som en del af universitetets Nørre Campus.

Selvom den farmaceutiske forskning i Danmark går langt tilbage, var DFU lige som KVL oprindeligt tænkt som en uddannelsesinstitution, og ved grundlæggelsen i 1892 spillede forskning en mindre fremtrædende rolle. Højskolens udvikling fra en ren undervisningsinstitution til et egentligt universitet med forskning og undervisning som ligeværdige opgaver markeres af et par årstal: Oprettelsen af DFHs første professorat i 1936, indførelsen af den farmaceutiske doktorgrad (dr. pharm.) i 1942 og licentiatgraden (lic.pharm.) i 1945.