10. marts 2017

Rektor

Rektor betyder på latin leder eller bestyrer, og det var i Romerriget en betegnelse for en provinsadministrator. I bl.a. den katolske og den anglikanske kirke kom ordet til at betegne en præst. I Danmark – som i andre lande – blev rektor i middelalderen betegnelsen for den faglige og administrative leder af en latinskole og fra 1479 også universitetet (rector magnificus). Senere er rektortitlen blevet brugt bredt om ledere af uddannelsesinstitutioner på gymnasieniveau og derover.

Rektor Mogens Fog

Rektor Mogens Fog i 1968 med rektorkæde og den nye rektorkappe på.

Universitetets rektor

Københavns Universitet skulle ifølge Sixtus 4.s bulle fra 1475 indrettes med universitetet i Bologna som rettesnor, selv om det i praksis nærmere blev universitetet i Köln, der blev brugt som forbillede. Her havde vicekansler Peder Albertsen, der stod for det praktiske arbejde med oprettelsen, studeret. Som i både Bologna, Köln og andre steder skulle Københavns Universitet have en rektor. Den første rektor blev magister i filosofi Jesper Henrichsen, der blev valgt under universitetets indvielse 1. juni 1479. Jesper Henrichsen var ikke en af universitetets professorer, men til gengæld en adelsmand med en fremtrædende stilling inden for kirken. Flere af de tidlige rektorer var heller ikke professorer på universitetet, men personer som i kraft af deres stilling kunne yde universitetet hjælp i dets første år. Når blot de ligesom Jesper Henrichsen havde en akademisk grad, var de valgbare.

Valget af rektor foregik før 1536 i Kongregationen (congregatio universitatis eller universitetsforsamlingen). Kongregationen blev efter reformationen, hvor universitetet for første gang fik tillagt faste lærestole, afløst af Konsistorium, hvor alle de faste professorer oprindeligt havde sæde. Indtil 1850 foregik rektorvalget i Konsistorium, hvor der gennem tiderne har været forskellige valgordninger. Herefter overgik rektorvalget til Den Akademiske Lærerforsamling. I henhold til universitetsloven fra 2003 er det nu universitetsbestyrelsen, der ansætter rektor. Første rektor under denne ordning var Ralf Hemmingsen, der tiltrådte embedet 1. november 2005.

Rector magnificus

Ved de tyske og flere nordiske universiteter er rector magnificus (dvs. den højværdige rektor) betegnelsen for den øverste leder af et universitet. I Danmark har titlen rector magnificus været tillagt rektor for Københavns Universitet fra grundlæggelsen i 1479. Derimod anvendes den ikke ved andre danske universiteter og højere læreanstalter. Tiltaleformen magnifice rectore bruges i et vist omfang endnu i ind- og udland ved akademiske højtideligheder.

En fuld oversigt over alle universitetets rektorer kan ses i Rektorer ved Københavns Universitet.