Litteratur om Københavns Universitet

Litteraturen om Københavns Universitet er righoldig og går næsten tilbage til grundlæggelsen i middelalderen. Nedenfor bringes titlerne på de mest centrale værker. En mere komplet oversigt findes i bind XIV af jubilæumsværket Københavns Universitet 1479-1979 (se nedenfor), der indeholder en meget omfattende dansk universitets- og videnskabshistorisk bibliografi.

Større universitetshistoriske fremstillinger

Ejvind Slottved og Ditlev Tamm: The University of Copenhagen. A Danish Centre of Learning since 1479, 222 pp., Copenhagen 2009, ISBN: 978-87-90655-64-8.

Københavns Universitet 1479-1979, bind I-XIV, udgivet af Københavns Universitet ved 500-års-jubilæet, redaktion: Svend Ellehøj, Leif Grane m.fl., København 1979-2005.

 • Bind I: Almindelig Historie 1479-1788, København 1991, ISBN: 87-87848-37-6
 • Bind II: Almindelig Historie 1788-1936, København 1993, ISBN: 87-87848-38-4
 • Bind III: Almindelig Historie 1936-1979. Studenterne 1760-1967, København 1986, ISBN: 87-87848-22-8
 • Bind IV: Gods. Bygninger. Biblioteker, København 1980, ISBN: 87-87848-06-6
 • Bind V: Det teologiske Fakultet, København 1980, ISBN: 87-87848-08-2
 • Bind VI.1: Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, 1. del: Jura, København 2006, ISBN: 87-90665-36-2.
 • Bind VI:2 Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, 2. del: Statsvidenskab (økonomi), Antropologi/Etnografi, Sociologi, Kultursociologi, Statistiske oversigter, København 2001, ISBN: 87-90665-07-9
 • Bind VII: Det lægevidenskabelige Fakultet, København 1979, ISBN: 87-87848-01-5
 • Bind VIII: Det filosofiske Fakultet, 1. del: Fakultetets almindelige historie, Klassisk filologi, Semitisk-østerlandsk filologi, Indisk filologi, Assyriologi, Ægyptologi, Koptisk og demotisk, Iransk filologi, Tyrkisk filologi, Østasiatiske sprog, København 1992, ISBN: 87-87848-33-3
 • Bind IX: Det filosofiske Fakultet, 2. del: Dansk og nordisk sprog og litteraturhistorie, Norrøn filologi, Eskimologi, Æstetik og almindelig litteraturhistorie, Romansk, Engelsk, Germansk, Slavisk, Sprogvidenskab, Lingvistik, Fonetik, Teater- og filmvidenskab, København 1979, ISBN: 87-87848-02-3
 • Bind X: Det filosofiske Fakultet, 3. del: Filosofi, Psykologi, Pædagogik, Historie, Samfundsfag, København 1980, ISBN: 87-87848-09-0
 • Bind XI: Det filosofiske  Fakultet, 4. del: Religionshistorie, Folkemindevidenskab, Europæisk etnologi, Klassisk og nordisk arkæologi, Kunsthistorie, Musik, København 1979, ISBN: 87-87848-03-1
 • Bind XII: Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, 1. del: Fakultetets almindelige historie, Matematik, Datalogi, Statistik, Forsikringsmatematik, Geodæsi, Astronomi, Fysik, Kemi, København 1983, ISBN: 87-87848-13-9
 • Bind XIII: Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, 2. del: Zoologi, Botanik, Geologi, Geografi, Dyrefysiologi og gymnastikteori, Plantefysiologi, genetik og mikrobiologi, København 1979, ISBN: 87-87848-05-8
 • Bind XIV: Universitets- og videnskabshistorisk bibliografi, København 1990, ISBN: 87-87848-32-5

Svend Erik Stybe: Universitets og åndsliv i 500 år, København 1979, ISBN: 87-12-83900-0.
Svend Erik Stybe: Copenhagen University. 500 Years of Science and Scholarship, The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen 1979, ISBN: 87-87646-15-3 (lidt ændret engelsk oversættelse af ovennævnte).

Universitas Studii Haffnensis. Stiftelsesdokumenter og statutter 1479. Udgivet af Københavns Universitet ved Jan Pinborg. English Translation by Brian Patrick McGuire, København 1979. ISBN: 87-87848-00-7.

William Norvin: Københavns Universitet i Middelalderen, København 1929. Udgivet ved universitetets 450-års jubilæum.

Fundats og ordinans for Københavns Universitet 1539. Udgivet med indledning og noter af Morten Fink-Jensen. Dansk oversættelse ved Niels W. Bruun, engelsk oversættelse ved Peter Fisher, latinsk tekstudgave ved Morten Fink-Jensen og Finn Gredal Jensen, København 2020. ISBN: 978-87-93229-90-7.

William Norvin: Københavns Universitet i Reformationens og Orthodoxiens Tidsalder, bd. I-II,  København 1937-40. Udgivet i anledning af 400-året for universitetets genoprettelse i 1537.

Henning Matzen: Kjøbenhavns Universitets Retshistorie, bd. I-II, København 1879. Udgivet ved universitetets 400-års jubilæum.

H.F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bd. I-IV, København 1868-77.

Universitetets retsregler

C. Goos: Samling af de for Universitetsforholdene gjældende Retsregler, bd. I: Systematisk ordnet Afdeling, bd. II: Kronologisk ordnet Afdeling, København 1884-85.

Universitetets årbøger

Københavns Universitet påbegyndte i 1864 udgivelsen af årbøger med en systematisk redegørelse for universitetets virksomhed. Forud for denne række var gået forskellige årbogslignende publikationer, udgivet i mere eller mindre privat regi. Disse publikationer er udførligt registreret i ovennævnte i bind XIV af jubilæumsværket Københavns Universitet 1479-1979, nr. 73-80.

Udgivelsen af årbogen ophørte med årbogen for 2006. Samtlige Københavns Universitets årbøger findes i pdf-format på www.ku.dk/aarbog.

Festskrifter

Gennem hele sin eksistens har universitetet udgivet skrifter i forbindelse med fester, både lejlighedsvise fester (royale fødsels- eller dødsdage, bryllupper, jubilæer o.l., særlige nationale begivenheder osv.) og tilbagevendende fester. Af sådanne var der indtil 1906 to: Festen i anledning af reformationens indførelse 30. oktober 1536, og festen i anledning af kongens fødselsdag. Disse to fester blev i 1906 slået sammen til den nuværende årsfest. Udgivelsen af festskrifter i anledning af årsfesten og kongens fødselsdag fortsatte til 1976.

Universitetets lærere

Ejvind Slottved: Lærestole og lærere ved Københavns Universitet 1537-1977, København 1978. ISBN: 87-87360-00-4.

De studerende

Fortegnelsen over Københavns Universitets studerende – den såkaldte matrikel – er bevaret fra 1611. De ældste matrikler er trykt af S. Birket-Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel, bd. I-III, København 1890-1912. (Bd. I: 1611-1677, bd. II: 1677-1740, bd. III: 1740-1828).

For trykte oversigter over studerende fra 1829 til 1972 henvises til listerne i ovennævnte bind XIV af jubilæumsværket Københavns Universitet 1479-1979, nr. 2317-2326. Listerne kan bestilles på Det Kgl. Bibliotek, herunder for 1913-1972 via disse links: Liste over de immatrikulerede og Studentermatrikel.  

Universitetets bygninger

Under himlens lys. Københavns Universitet på Frue Plads. En billedbog med fotografier af Jens Lindhe og tekst af Henrik Steen Møller, København 1993, ISBN: 87-7245-493-8.
Heavenly Light. The University of Copenhagen in Our Lady's Square. A picture-book with photos by Jens Lindhe and text by Henrik Sten Møller, Copenhagen 1993, ISBN: 87-7245-519-5.

Universitetets kunstværker

Hannemarie Ragn Jensen & Øystein Hjort: Kundskabens huse. Kunst på Københavns Universitet, København 2002. ISBN: 87-90655-16-8.
Hannemarie Ragn Jensen & Øystein Hjort: Houses of Knowledge. Art at the University of Copenhagen, Copenhagen 2002. ISBN: 87-90655-17-6.

Universitetets arkiv

Københavns Universitets Arkiv 1479 - ca. 1910, Rigsarkivet, Vejledende Arkivregistratur XXI, København 1978. ISBN: 87-7497-0496. Indeholder fortegnelse over det almindelige universitetsarkiv til 1910, Stipendiebestyrelsens arkiv til 1920 og den økonomiske forvaltnings arkiv til 1836.

Ingrid Skovsmose Jensen: Registratur over Københavns Universitets Arkiv ca. 1910 - ca. 1965. Københavns Universitet, Arkiv- og dokumentationsafdelingen, 1989. ISBN: 87-87848-29-5. Fortegnelser over arkivalier afleveret til Rigsarkivet for perioden 1910-1965. Tilgængelig på Rigsarkivet eller Københavns Universitetsbibliotek/Det Kgl. Bibliotek.

For alle arkivalier vedr. Københavns Universitet, også efter ca. 1965, gælder, at de fremsøges og bestilles på Rigsarkivet.

Universitetets legater

Samling af de for Universitetets Legater gjældende Bestemmelser. Udgivet af Konsistorium for Københavns Universitet (v. C. Goos), København 1890.

Samling af de for Københavns Universitetets legater gældende bestemmelser.  Udarbejdet efter konsistoriums foranledning af Stig Iuul, København 1962.