4. september 2015

Prisopgaver

Københavns Universitet har hvert år siden 1762, bortset fra årene 1769-91, udskrevet prisopgaver.

Ved en prisopgave, også kaldet prisspørgsmål, forstås en opgave stillet af et universitet, et videnskabeligt selskab, en erhvervsvirksomhed, et dagblad, en organisation, et politisk parti etcetera. Adgangen til at besvare prisspørgsmål kan være åben for alle eller være begrænset til bestemte befolkningsgrupper efter alder, uddannelse med videre, og den kvalificerede besvarelse modtager en belønning, der kan være en medalje, et pengebeløb, et forbrugsgode som for eksempel en rejse eller en kombination heraf. Nogle universiteter udskriver prisopgaver hvert år, mens de fleste af de andre former for prisopgaver mere har karakter af éngangsforeteelser, udløst af en særlig begivenhed som et jubilæum eller en anden mærkedag.

Prisopgavernes guldmedalje

Guldmedaljen.

Prisopgaver ved Københavns Universitet

Prisopgaver blev indført ved Københavns Universitet første gang i årene 1762-68. Herefter hvilede ordningen indtil 1791, hvorefter der, så vidt vides, årligt er blevet udskrevet prisopgaver.

Reglerne for prisopgaverne har på mange måder holdt sig forbløffende konstante gennem mere end 200 år, men er blevet tilpasset tidernes skiftende krav. Der blev oprindelig kun udskrevet et begrænset antal prisspørgsmål om året. I takt med den videnskabelige udvikling steg tallet. Ifølge de regler, der har været gældende de sidste generationer, er det fakulteterne, der afgør hvor mange prisspørgsmål der årligt skal udskrives og i hvilke fag. Tommelfingerreglen har været, at der skal udskrives prisspørgsmål i alle de fag, eller større dele af de fag, der er repræsenteret på universitetet.

Oprindelig var adgangen til at indlevere besvarelser af universitetets prisspørgsmål begrænset til akademiske borgere. I 1868 blev dette ændret til, at alle, som ikke havde opnået fast kongelig ansættelse, kunne aflevere. Siden (det vides ikke præcis hvornår) blev dette ændret til, at alle under 30 år kunne aflevere besvarelser. Blandt andet på grund af de mange ældre universitetsstuderende blev dette fra 1980'erne ændret til den nuværende regel om, at prisopgavebesvarelser kan indleveres af personer, som er under universitetsuddannelse eller har afsluttet universitetsuddannelsen indenfor de seneste tre år. Forfatteren må dog ikke ved indleveringen være ansat som adjunkt, lektor, professor eller i en tilsvarende stilling ved et universitet.

Praktisk omkring prisopgaverne

Prisopgaverne udskrives i forbindelse med årsfesten i november og skal afleveres i januar i det næstfølgende år (prisopgaver udskrevet i 2000 afleveredes januar 2002), bortset fra enkelte fag, hvor der på grund af krav til feltstudier og lignende kan gives yderligere et år, en mulighed der blandt andet er blevet anvendt indenfor geologi. Groft sagt kan man sige, at en besvarelse forventes at svare til resultatet af et års arbejde.

Belønning

Belønningen for den gode besvarelse var oprindelig en guldmedalje. Ud over guldmedaljen var der fra gammel tid den mere forbeholdne anerkendelse, som kaldtes accessit (frit oversat: Han er kommet nær), og som i 1972 blev ændret til sølvmedalje.

Med belønningerne følger et pengebeløb. Endelig har direktør Ib Henriksens Fond siden midten af 1980'erne tildelt medaljemodtagerne et rejselegat.

Betydning

Traditionelt har besvarelsen af et prisspørgsmål været betragtet som det første skridt i et akademisk karriere forløb. Det kunne til tider i 'professorvældets' dage medføre, at der direkte blev udskrevet prisspørgsmål til studerende, som kunne være udslagsgivende ved tildeling af kandidat- og seniorstipendier. Op til vor tid har denne funktion været mest tydelig inden for lægevidenskaben. Efter indførelsen af en formaliseret forskeruddannelse fra 1980'erne – ph.d.-uddannelsen – har prisopgaverne delvis mistet den betydning, de måtte have haft som startskuddet til en karriere i den videnskabelige løbebane, og antallet af besvarelser har fra 1990'erne været faldende.

Læs mere om prisopgaverne samt de belønnede opgaver her.