21. oktober 2018

Studiegården

I ældre tid blev universitetets bygninger på Frue Plads ofte omtalt som Studiegården. Efter at den gamle hovedbygning i 1836 var blevet afløst af den nuværende hovedbygning - fordi den gik til grunde under englændernes bombardement i 1807 - gik betegnelsen Studiegården af brug. Betegnelsen blev taget i brug igen som navn på det kompleks, der i 1915-16 blev delvis nyopført som hjemsted for auditorier, læsesale, laboratorier og lærerkontorer for alle fakulteter.

Studiegården ligger bag Bispegården i Nørregade og har adgang fra både Skt. Pedersstræde og Studiestræde og blev anvendt af Københavns Universitet, indtil Det Juridiske Fakultet ved årsskiftet 2016-17 flyttede til Søndre Campus.

Studiegården

Studiegården.

Studiegårdskomplekset består af fire bygninger med hver deres historie: Universitetsannekset, Skt. Pedersstræde 7-11: selve den nyopførte Studiegård; Skt. Pedersstræde 5 og Kvæsturbygningen, Studiestræde 6.

Universitetsannekset, Skt. Pedersstræde 7-11

Universitetsannekset i Skt. Pedersstræde blev opført 1860-61 til brug for den i 1829 oprettede Polyteknisk Læreanstalt. Bygningen rummede foruden et stort auditorium i to etager lokaler for læreanstaltens bibliotek, Den Teknologiske Samling, Fysisk Samling, laboratorier, tegnestuer og administration.

Da læreanstalten 1. september 1890 overtog Sølvgadekomplekset på hjørnet af Sølvgade og Ø. Farimagsgade, blev bygningen, der herefter blev benævnt Universitetsannekset, ombygget til brug for Københavns Universitet. Det var ved den lejlighed at de to meget smukke amfiteatralske auditorier, Anneksauditorium A og B blev indrettet. En overvejende del af doktordisputatsforsvarene fandt sted her. Anneksauditorium A og B blev istandsat i 1998.

Skt. Pedersstræde 5

Bygningen er en af de otte kannikeresidenser, universitetet overtog efter reformationen til brug som professorresidens. Den udbrændte under Københavns brand 1728, og blev genopført i ca. 1760. I 1828 overtog den nyoprettede Polytekniske Læreanstalt bygningen. Efter at læreanstalten i 1890 flyttede til Sølvtorvet blev bygningen overtaget af universitetet, der benyttede den til forskellige administrative formål, indtil den fra 1970´erne blev indrettet til arbejdspladser for de videnskabelige medarbejdere i Det Juridiske Fakultet - en funktion, bygningen havde, indtil Det Juridiske Fakultet ved årsskiftet 2016-17 flyttede til Søndre Campus og dermed ikke længere blev benyttet af Københavns Universitet.

Kvæsturbygningen, Studiestræde 6

Bygningen er en anden af de otte kannikeresidenser, universitetet overtog efter reformationen. Den udbrændte under Københavns brand 1728, blev genopført for atter at brænde i 1795. Genopført 1796, og var i 1820´erne embedsbolig for H.C. Ørsted, der i 1828 overlod den til den på hans initiativ nyoprettede Polytekniske Læreanstalt. Efter at læreanstalten i 1890 flyttede til Sølvtorvet blev bygningen overtaget af Universitetskvæsturen og fra 1936 Kuratoriet, det embede under Undervisningsministeriet der havde ansvaret for blandt andet universitetets økonomi. De havde til huse her indtil 1970. Herefter blev bygningen indrettet til arbejdspladser for de videnskabelige medarbejdere i Det Samfundsvidenskabelige, og siden 2009 Det Juridiske Fakultet, indtil det ved årsskiftet 2016-17 flyttede til Søndre Campus.

Studiegården

Studiegården blev opført af universitetet i årene 1915-16 for at afhjælpe et stigende behov for arbejdspladser til studerende og lærere. Studenternes behov blev tilgodeset, ved at Studiegården kom til at huse Det Teologiske-, Det Statistiske-, Det Filologisk-Historiske-, Det Psykofysiske-, Det Geografiske- og Det Juridiske Laboratorium, der var blevet oprettet i 1890´erne. Disse laboratorier var på en gang biblioteker, studiepladser og undervisningslokaler.

Laboratorierne flyttede i takt med universitetets udbygning  til andre lokaler, hvorefter også Studiegården fra 1970´erne blev indrettet til arbejdspladser for de videnskabelige medarbejdere i Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og siden 2009 alene Det Juridiske Fakultet, indtil det ved årsskiftet 2016-17 flyttede til Søndre Campus.