6. marts 2018

Segl og bomærker

Universitetet har gennem tiderne haft en række forskellige segl og bomærker. Dets nuværende segl blev udformet i 2000, baseret på det segl, universitetet tog i brug i forbindelse med dets genindvielse i 1537, efter reformationen.

Indtil 1. januar 2020 havde fakulteterne deres egne segl som en del af et sammenhængende logosystem. Fakultetsseglene blev også benyttet af de tilhørende institutter. Beslutningen om fra og med 2020 udelukkende at benytte det røde kongelogo udsprang af målet i universitetets Strategi 2023 om, at Københavns Universitet skal fremstå tydeligere som ét samlet universitet.

I universitetets designguide kan du se det nuværende segl og bomærke (logo), universitetet benytter i dag.

Universitetets og fakulteternes segl gennem tiderne

1479-1536

Københavns Universitets ældste segl kendes kun fra et brev dateret 8. juni 1531. Det viser Sankt Peter med nøgle og bog under en gotisk baldakin. Omskriften lyder: Sigillum universitatis studii haffnensis.

1537-1820

Universitetets segl, som det kom til at se ud efter reformationen. Her efter et aftryk på et dokument fra 1565. Det viser kong Christian 3. med scepter og rigsæble siddende i halvfigur over et kronet våbenskjold med det danske rigsvåben i højre halvdel (ved kongens højre hånd) og det norske i venstre. Omskriften lyder: Sigillum Universitatis Hafniensis A Christiano III Rege Restauravit (Segl for Københavns Universitet, genindviet af kong Christian 3.). Desuden bærer seglet årstallet 1537, som markerer genindvielsen af universitetet efter reformationen.

Cirka 1650

Motiverne fra universitetets segl blev også anvendt mere frit til dekorative formål. Her som dekoration på den protokol, der cirka 1650 blev anskaffet til at optegne gaver til universitetsbiblioteket.

1770

1700-1800-tallet var en heraldisk forfaldstid, hvilket ses i denne udgave fra 1770 samt den efterfølgende herunder fra 1836 af universitetets våben.

1836

I denne udgave er den norske løve forsvundet som en konsekvens af tabet af Norge i 1814, men motivet er i øvrigt uændret.

1820 til cirka 1894

Den officielle udgave af universitetets segl efter 1820. Det gik stort set af brug før 1900 undtagen på bagsiden af almanakken, hvor det blev anvendt helt op i 1980'erne.

1894-1990

Den fornyede heraldiske interesse i slutningen af 1800-tallet førte til, at universitetet udarbejdede denne udgave af det gamle segl fra 1537. Ved samme lejlighed udarbejdedes et rektorsegl med samme motiv.

1990-2001

Universitetsseglet blev i 1990 rentegnet og forenklet af grafikeren Karin Mølck.

Fakultetsseglene 1537-2001

1537 (1807)
De segl, fakulteterne fik i 1537, havde den spidsovale form, der normalt blev benyttet af gejstlige institutioner i middelalderen og som ellers gik af brug ved reformationen.

De originale seglstamper fra 1537 gik tabt ved Københavns bombardement i 1807, men blev straks erstattet af nye, der ses her.

En sammenligning mellem det nye filosofiske fakultetssegl og et aftryk af det gamle fra 1594 viser, at man har søgt at holde sig til forbilledet. Kunstnerisk og håndværksmæssigt er resultatet ikke fremragende. Blandt andet er den vendiske lindorm i juristernes segl forvansket til det ukendelige og ligner nu mere en fugl.

Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (oprindelig Det Medicinske Fakultet), Det Humanistiske Fakultet (oprindelig Det Filosofiske Fakultet).

Cirka 1650
Af de segl, der i 1537 blev givet hvert fakultet, er kun bevaret et enkelt aftryk af Det Filosofiske Fakultets segl på et dokument fra 1594.

Ligesom universitetsvåbnet blev også fakulteternes våben brugt til dekorative formål. Her ses udgaverne fra den protokol, der cirka 1650 blev anskaffet til at optegne gaver til universitetsbiblioteket, alle med elementer fra samtidens store rigsvåben.
Det Teologiske Fakultet (cirka 1650)
En allegori med en bog (bibelen), en due (helligånden) og en krone (Gud). Desuden en kongekrone og derunder et skjold med den norske løve.

Det Juridiske Fakultet (cirka 1650)
Scepter og sværd som symbol på henholdsvis statsmagten og retfærdigheden. Desuden en kongekrone og derunder et skjold med den vendiske lindorm.

Det Medicinske Fakultet (cirka 1650)
En buket lægeurter under en hånd, der peger ned fra himlen. Desuden en kongekrone og derunder et skjold med den gotiske løve og fem hjerter.

Det Filosofiske Fakultet (cirka 1650)
En nøgen, liggende mand, der i sin ene hånd holder en bog (de humanistiske videnskaber) og i den anden en himmelglobus (naturvidenskaberne). Desuden en kongekrone og derunder et skjold med Dannebrogskorset.

Begyndelsen af 1700-tallet
Pennetegninger af de fire fakultetsvåbener i et håndskrift af bogsamleren Niels Foss. Hovedindholdet er det samme som i ovenstående serie fra cirka 1650:

(fra venstre til højre: Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Medicinske Fakultet, Det Filosofiske Fakultet).

Fakultetsseglene 2001-2019

Universitetets ledelse besluttede i 2019, at alle enheder fra 1. januar 2020 udelukkende skulle anvende det røde universitetslogo med kongeseglet. Dermed blev fakultetslogoerne med tilhørende segl og fakultetsfarver afviklet.

Det Biovidenskabelige Fakultet 2007-2011Tidligere logo Det Biovidenskabelige Fakultet

Seglet indeholder en hest og nogle hvedeaks, som symboliserer henholdsvis det veterinære og det jordbrugs- og fødevarevidenskabelige område. Hestens udformning er baseret på Salys hest til rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads. Salys forstudie til hesten findes i en montre i forhallen til festauditoriet på Frederiksberg Campus.

Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke og blev taget i brug 1. januar 2007, da Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (KVL) fusionerede med Københavns Universitet og blev til Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer. Seglet blev afviklet ved fusionen 1. januar 2012, hvor den veterinærvidenskabelige del af fakultetet fusionerede med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og den jordbrugs- og fødevarevidenskabelige del fusionerede med Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Det Farmaceutiske Fakultet 2007-2011Tidligere logo Det Farmaceutiske Fakultet

Seglet indeholder lægemiddelvidenskabens og apotekerfagets pendant til æskulapsstaven, nemlig caduceusstaven, som traditionelt er omsnoet af to slanger og har vinger foroven. Vingerne stammer fra den græske gud Hermes, som blev til Merkur i den romerske version, og som blandt flere gøremål havde købmænd og handel under sine vinger. I seglet for Det Farmaceutiske Fakultet er staven forsynet med tværribber, så de dermed illustrerer en dna-streng. Dette symboliserer den moderne lægemiddelvidenskab, som i høj grad bygger på genteknologi. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke og blev taget i brug 1. januar 2007, da Danmarks Farmaceutiske Fakultet blev fusioneret med Københavns Universitet. Seglet blev afviklet ved fakultetets fusion 1. januar 2012 med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det Naturvidenskabelige Fakultet 2005-2011Tidligere logo Det Naturvidenskabelige Fakultet

Seglet indeholder en stiliseret gengivelse af grundstoffet hafnium, som blev opdaget på Københavns Universitet i 1923. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke, blev taget i brug 1. november 2005 og afviklet ved fusionen 1. januar 2012 med dele af Det Biovidenskabelige Fakultet. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, der blev resultatet af fusionen, anvendte midlertidigt fakultetsseglet, indtil det 27. november 2014 kunne tage et nyt segl i brug (se herunder).

Det Humanistiske Fakultet 2007-2019Tidligere logo Det Humanistiske Fakultet

Seglet indeholder et menneske og en bog, som begge stammer fra det gamle filosofiske fakultets spidssegl. I bogens venstre side ses det fønikiske skrifttegn Alef, som er en forhistorisk version af nutidens A og som repræsenterer det sproglige og det kulturhistoriske. I højre side ses en lyre, som repræsenterer humanioras kreative og musiske side. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke og blev taget i brug 17. august 2007.

Det Juridiske Fakultet 2001-2019Tidligere logo Det Juridiske Fakultet

Seglet indeholder en lindorm som symbol på kampen mod det onde. Over lindormen ses et scepter og et sværd over kors, symboliserende henholdsvis statsmagten og retfærdigheden. Seglet er tegnet af Kontrapunkt.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2014-2019Tidligere logo Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Seglet indeholder en stiliseret plante og et kredsløb, der tilsammen illustrerer fakultetets mange forskningsområder. Den kornlignende plante symboliserer overordnet set biologien, mens kredsløbet symboliserer fysikken og dermed blandt andet både kerne- og astrofysikken. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke og blev taget i brug 27. november 2014.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2005-2019Tidligere logo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Seglet indeholder en jordklode, som illustrerer det globale aspekt. I seglet indgår desuden en krans af otte markører, som indikerer dels kompasretningerne, dels inddelingen af klodens menneskelige og materielle ressourcer. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke og blev taget i brug 1. august 2005.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2004-2019Tidligere logo Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Seglet indeholder det kendte lægesymbol æskulapstaven, der har rod i den græske mytologi. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke og blev taget i brug 1. september 2004.

Det Teologiske Fakultet 2002-2019Tidligere logo Det Teologiske Fakultet

Seglet indeholder en due med en krans af 10 stjerner over. Duen symboliserer Helligånden, og stjernerne symboliserer De 10 Bud. Seglet er tegnet af Kontrapunkt.

Emner