26. marts 2012

Metropolitanskolen ved Frue Plads

Vor Frue Skole blev grundlagt af biskop i Roskilde Peder Sunesen i 1209, samtidig med stiftelsen af det lille kapitel, en forsamling af fornemme præster ved Vor Frue Kirke, og kaldtes da Domskolen eller Vor Frue Skole. Skolen og kapitlet havde i fællesskab ansvaret for uddannelsen af præster og andre gejstlige. Skolen lå i 1377 nord for Frue Kirke tæt ved Nørregade, men var i 1468 flyttet til en placering syd for kirken, mellem det nuværende Dyrkøb og Skindergade, omtrent hvor Soldins Stiftelse ligger nu. Her havde den sin plads til 1807.

Metropolitanskolen

Metropolitanskolen set fra Frue Plads.

Ved reformationen kom skolen under magistratens varetægt, og byens tre sognekirker, Vor Frue, Helligånds og Nicolai, forpligtede sig i 1548 til at bidrage til dens istandsættelse og vedligeholdelse; samtidig blev det aftalt, at skolemesteren sammen med en hører skulle lede kirkesangen i Frue Kirke.

Alt imens stod skolen i nær forbindelse med universitetet, hvor dens rektor blev lector musices derfor skulle undervise studenterne i teoretisk og praktisk musik.

Bygningen

I slutningen af 1500-tallet blev en ny skolebygning (fuldendt 1599) opført i den gamles sted af bygmester Jørgen Skult, og i 1634 opførtes mod Skindergade en tilbygning til boligen for rektor, konrektor og hørere.

Skolen blev ødelagt under Københavns brand i 1728, men stod allerede genopført i 1731. Den nye bygning, grundmuret, 35 m lang med to stokværk og kvist (se en afbildning i Thura: Hafnia hodierna, gengivet i Dalberg og Plum: Metropolitanskolen gennem 100 Aar), vendte ud mod Frue kirkegård og rummede foruden skolestuerne også værelser for hørerne, medens rektor og konrektor fik en særskilt bolig ud mod Skindergade.

Under bombardementet 1807 blev skolen atter ødelagt, og undervisningen foregik til 1808 i Vajsenhuset, derpå i Trinitatis præstegård i Kannikestræde. Først i 1811 begyndte man at opføre en ny skolebygning i Fiolstræde for enden af Frue Plads (arkitekt C. F. Hansen); den indviedes 23. april 1816.

Hovedbygningen, i nyklassisk stil, bestod af kælder og to stokværk, og havde over facaden indskriften »Disciplina sollerti fingitur ingenium« (det vil sige ved kyndig undervisning uddannes ånden). Ved en mur var den forbunden med et gymnastikhus. I 1832-33 opførtes i gadelinien et nyt gymnastikhus syd for hovedbygningen forbundet med denne ved en mur med port.

C. F. Hansens bygning var kun beregnet for en skole med 100 elever: men efter indførelsen af den matematisk-naturvidenskabelige retning i 1871 og den nysproglige i 1903 voksede elevtallet og dermed pladsbehovet stærkt.

Da der ikke var mulighed for udvidelser, flyttedes skolen i 1938 til en bygning i Struenseegade, der indtil da havde været anvendt af Femmers Kvindeseminarium.

Navnet

Skolen fik navnet Metropolitanskolen ved kongelig resolution den 19. september 1817. Skolens ledelse havde i 1802 ønsket at erstatte det gamle navn Vor Frue Skole med det mere pompøse Vor Frue latinske Chatedralskole, eller Københavns Katedralskole, hvilket imidlertid stødte på modstand fra katedralskolen i Roskilde, hvor man hævdede, at der kun kunne være én katedralskole i stiftet. Desuden var Roskilde Domkirke stadig Sjællands stifts domkirke, og Roskilde Katedralskole stiftets katedralskole også selvom biskoppen siden reformationen havde boet i København, og Vor Frue kirke siden havde haft en uofficiel status som Danmarks hovedkirke. Resultatet blev, som en slags kompromis, i 1817 navnet Metropolitanskolen.

Bygningen i vor tid

Skolebygningen er nok i vore dage mest kendt fra Hans Scherfigs Det forsømte forår. Berømt er Scherfigs oversættelse af indskriften på bygningen, jævnfør ovenfor, som ifølge Scherfig betyder noget i retning af at "øretæver er godt for den åndelige udvikling".

Dette ændrer ikke ved, at bygningen er et af C.F. Hansens meget vellykkede bygninger. Da Metropolitanskolen i 1938 havde sprængt rammerne på Frue Plads og flyttede til Nørrebro, overtog universitetet den. Universitetet anvendte den til til undervisning, om dagen mest jurister og teologer, om aftenen tillige kursister fra Folkeuniversitetet og Studieskolen.

Ved udgangen af 2016 afgav universitetet bygningen som en følge af Det Juridiske Fakultets og Det Teologiske Fakultets flytning til Søndre Campus.