Borchs Kollegium – Københavns Universitet

Universitetshistorie > Leksikon > B > Borchs Kollegium

09. august 2001

Borchs Kollegium

Borchs Kollegium (Collegium Mediceum), St. Kannikestræde 12, er stiftet 29. juli 1689 af højesteretsassessor, professor Ole Borch (1626-90) med en gård, der er opført på en grund, som Borch havde købt af universitetet, og hvor der før havde stået en professorbolig, til bolig for 16 »fattige, gudfrygtige og lærde studiosi«.
Borch testamenterede endvidere 24.000 rdl., hvoraf renterne af de 16.000 skulle anvendes til stipendier til alumnerne og resten til vedligeholdelse af bygningen, og indkøb til kollegiets bibliotek og til hans naturvidenskabelige samlinger, som han skænkede kollegiet.

Borchs Kollegium

Facaden på Borchs Kollegium.

Indretning ved indvielsen

Kollegiet blev indviet 26. maj 1691, og var som nu i 3 stokværk, men havde over facaden frontispice med Christian V.s marmorbuste; stuen og 1. sal var bolig for alumnerne. På 2. sal var auditorium, bibliotek, samlinger og et pinakotek med lægeportrætter. I haven, der i 1708 udvidedes ved køb af den gehejmeråd F. Gjedde tilhørende naboejendom til Skidenstræde, fandtes springvand, flere gipsstatuer og den endnu eksisterende farnesiske Herkules i bly.

Brand og restaurering

Kollegiet med samlingerne brændte i 1728, men var allerede genopført 1730-32 i den gamle skikkelse på de tilbageblevne mure.
Ved bombardementet 1807 brændte det atter og genopførtes 1823-24 efter tegninger af professor P. Malling (indviet 28. maj 1825), dog uden frontispice, ligesom porten midt på bygningen afløstes af en dør med vestibule, medens porten lagdes ved siden af bygningen.
I 1912-13 undergik kollegiet for ca. 25.000 kr. en omfattende restaurering (arkitekt Martin Borch), hvorved der indrettedes kvistetage; festsalen i 2. etage flyttedes til kvistetagen, der indrettedes læsesal i stueetagen, ligesom der installeredes tekøkkener og baderum.

Modernisering og kollegiet i dag

I 1958 blev bygningen forsynet med fjernvarme og varmt vand.
I festsalen en portrætmedaljon af marmor af Borch(?), der skal være fra det ældste kollegium. Over døren til haven, som for en del er omgivet af en mur med lave rundbueblændinger, er anbragt en marmortavle med indskrift forfattet af Povl Vinding, 1707: »Borrichii domus hæc quarnvis medicea vocetur in muto nescit marmore fama mori, P. V.«, der formentlig stammer fra det første kollegium. Det samme gælder en i haven opstillet statue (i bly) af den farnesiske Herakles.

Endelig findes en mindesten over historikeren Jens Paludan Müller, død ved Oversø 1864, og Ole Borchs lille laboratoriebygning står endnu i haven.