9. august 2001

Borchs Kollegium

Borchs Kollegium (Collegium Mediceum) i Store Kannikestræde 12 blev stiftet 29. juli 1689 af højesteretsassessor, professor Ole Borch (1626-90) med en gård til bolig for 16 "fattige, gudfrygtige og lærde studiosi". Gården er er opført på en grund, som Borch havde købt af universitetet, og hvor der før havde stået en professorbolig.

Borch testamenterede endvidere 24.000 rigsdaler, hvoraf renterne af de 16.000 skulle anvendes til stipendier til alumnerne og resten til vedligeholdelse af bygningen og indkøb til kollegiets bibliotek samt til hans naturvidenskabelige samlinger, som han skænkede kollegiet.

Borchs Kollegium

Facaden på Borchs Kollegium i Store Kannikestræde 12.

Indretning ved indvielsen

Kollegiet blev indviet 26. maj 1691 og var, som nu, i tre stokværk, men havde over facaden en frontispice med Christian 5.'s marmorbuste; stuen og 1. sal var bolig for alumnerne. På 2. sal var auditorium, bibliotek, samlinger og et pinakotek med lægeportrætter. I haven, der i 1708 udvidedes ved køb af gehejmeråd F. Gjeddes naboejendom til Skidenstræde, fandtes springvand, flere gipsstatuer og den endnu eksisterende farnesiske Herkules i bly.

Brand og restaurering

Kollegiet med samlingerne brændte i 1728, men var allerede genopført 1730-32 i den gamle skikkelse på de tilbageblevne mure.

Ved bombardementet i 1807 brændte det atter og genopførtes 1823-24 efter tegninger af professor P. Malling  og indviet 28. maj 1825, dog uden frontispice, ligesom porten midt på bygningen afløstes af en dør med vestibule, mens porten blev placeret ved siden af bygningen.
I 1912-13 undergik kollegiet for cirka 25.000 kroner en omfattende restaurering  ved arkitekt Martin Borch. I den forbindelse blev der indrettet en kvistetage; festsalen i 2. etage flyttedes til kvistetagen, der blev indrettet læsesal i stueetagen samt tekøkkener og baderum.

Modernisering og kollegiet i dag

I 1958 blev bygningen forsynet med fjernvarme og varmt vand. I festsalen en portrætmedaljon af marmor, der skal være fra det ældste kollegium og muligvis forestiller Borch. Over døren til haven, som for en del er omgivet af en mur med lave rundbueblændinger, er anbragt en marmortavle med indskrift forfattet af Povl Vinding, 1707: "Borrichii domus hæc quarnvis medicea vocetur in muto nescit marmore fama mori, P. V.", der formentlig stammer fra det første kollegium. Det samme gælder en statue i bly af den farnesiske Herakles opstillet i haven.

Endelig findes en mindesten over historikeren Jens Paludan Müller, død ved Oversø 1864, og Ole Borchs lille laboratoriebygning står endnu i haven.

Emner